EVENTOS│LIBREDÓN (live) ➤ El Muelle 1931 Shop (◉‿◉)

EL MUELLE 1931 presenta...
LIBREDÓN (live)
                                                                                                                                              
EL MUELLE 1931 presenta... LIBREDÓN (live)

Un método vulnerable é orgánico porque se ve influenciado por procesos circunstanciais. As ferramentas empregadas no proxecto actúan como catalizadores dos erros de proceso, xirando ao redor do risco e a imperfección.
O expolio sistemático das ideas e a necesidade adictiva por eses motivos externos, conxugan unha hipérbole. A súa existencia abrolla do ir e vir constante, entre a realidade e a ficción, entre o analóxico e o dixital.
Nestas conversas improvisadas, a afirmación e a negación correxiranse mútuamente e reinterpretaranse collendo forma a través da acción.
A desinformación e o descoñecemento son unha opción real. O latexo perpetuo do misterio da razón é o seu asincopado contrapunto.

Xoves 28 dec | 20:00 h

📍 ElMuelle1931 Shop (Rúa de San Pedro, 57)

*Entrada de balde
Chegade cedo para non quedar sen sitio!

(◉‿◉) 

 EL MUELLE 1931 presents...

LIBREDÓN (live)

A vulnerable method is organic because it's influenced by circumstantial processes. The tools used in the project acts as catalysts for processing errors, revolving around the risk and imperfection. The systematic plundering of ideas and the addictive need for those external motives, conjugates a hyperbole. Its existence springs from the constant back and forth between the reality and fiction, the analog and digital. In these improvised conversations, affirmation and negation will correct each other and reinterpret each other, taking shape through action. Misinformation and ignorance are a real option. The perpetual beat of the mystery of reason is its asyncopated counterpoint.

Thursday 28 dec | 20:00 h

📍 ElMuelle1931 Shop (Rúa de San Pedro, 57)

*Free entry
Be careful not to be late to guarantee entry!

(◉‿◉)

Follow us / Síguenos

Instagram - @elmuelle1931.shop

Facebook - @ElMuelle1931.shop

Leave a comment